WB EDIF

WB EDIF (Western Balkans Enterprise Development and Innovation Facility) je program koji je osnovala Evropska unija sa ciljem da malim i srednjim  preduzećima (MSP) u zemljama Zapadnog Balkana omogući lakši pristup finansijskim  sredstvima.

WB EDIF je usmeren  na:

 1. Jačanje uloge privatnog sektora  u  privredi;
 2. Identifikovanje potreba  MSP sektora na području Zapadnog Balkana;
 3. Podizanje i jačanje lokalnog  tržišta preduzetnog kapitala;
 4. Lakši pristup fondovima i finansijskim instrumentima;

Ovaj program je otvoren za MSP iz celog Zapadnog Balkana: Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Hrvatska, Kosovo* i Albanija.

Evropska komisija,  međunarodne finansijske institucije, vlade zemalja korisnica WB EDIF-a i bilateralni donatori su udružili svoja sredstva u iznosu od 145 miliona evra, što će obezbediti više od 300 miliona evra direktnog finansiranja za MSP sektor u regionu.

Program WB EDIF sprovodi se kroz tri potprograma (fonda), koji su kreirani prema vrsti finansijskih instrumentata koje koriste (krediti i kapitalna ulaganja) i tipu korisnika za koje su namenjeni:

 

 1. Fond za inovativna preduzeća – Enterprise Innovation Fund (ENIF)
 2. Fond za preduzećasa velikim razvojnim potencijalom – Enterprise Expansion Fund (ENEF)
 • Kreditne garancije – Guarantee Facility

 

Fond za inovativna preduzeća – Enterprise Innovation Fund (ENIF)

 • ENIFje fond preduzetnog kapitala usmeren na portfolio investicije u mala i srednja preduzeća u različitim fazama razvoja, od njihovog osnivanja do ekspanzije;
 • Osnovni cilj ENIF-aje da se poboljša finansijski položaj inovativnih, visoko specijalizovanih malih i srednjih preduzeća koja posluju na prostoru Zapadnog Balkana;
 • Obezbeđuje kapital i „kvazi-kapital“ kao oblik finansijske podrške istraživanjima sa dobrim izgledom na tržištu u inovativnim preduzećima;
 • Vrednost investicije koje malo i srednje preduzeće  može  dobiti  iznosi od 100.000 evra do 1,7 miliona evra. Planirano je da ENIF investira najmanje 40 miliona evra u 40 do 60 inovativnih preduzeća;
 • Institucije koje su uložole sredstva u ENIF su: Evropska komisija, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Evropski investicioni fond (EIF) i Nemačka razvojna banka (KfW), a očekuje se i učešće institucija na području zapadnog Balkana;
 • Fondom upravlja posebna, specijalizovana kompanijakoja je dobila ovaj posao na javnom tenderu.

 

Fond za preduzeća sa velikim razvojnim potencijalom – Enterprise Expansion Fund (ENEF)

 • ENEF je fond preduzenog kapitala za podršku malim i srednjim preduzećima koja imaju veliki razvojni potencijal;
 • Obezbeđuje kapital i „kvazi-kapital“  uključujući i zamenljive obveznice  relevantnih preduzeća sa ciljem da se poboljša njihova finansijska pozicija i obezbedi neophodna likvidnost kako bi se realizovao razvojni potencijal preduzeća;
 • Ukupna raspoloživa finansijska sredstva koja preduzeća mogu iskoristiti iznose 100 miliona evra – 50 miliona evra sredstava ENEF-a i 50 miliona evra investicija Evropske banke za obnovu i razvoj. Pojedinačne investicije fonda iznose od 1 do 10 miliona evra;
 • Institucije koje su osnovale ENEF su Evropska komisija, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Evropski investicioni fond (EIF), Nemačka razvojna banka (KfW) i Vlada Italije, a fondom upravlja Evropska banka za obnovu i razvoj;

 

Kreditne garancije – Guarantee Facility

 • Obezbeđuju se garancije i kontra-garancije finansijskim posredinicima (pre svega bankama) za kredite namenjene sektoru MSP u zemljama Zapadnog Balkana;
 • Mala i srednja preduzeća mogu aplicirati za kredit do 500.000 evra;  
 • Evropski investicioni fond (EIF) upravlja ovim programom, ali ga operativno sprovodi odabrani finansisjki posrednik, tj. banka. Sporazum između EIF-a i banke omogućuje smanjeni rizik za banku koja se u njenoj ponudi kredita MSP sektoru ogleda kroz liberalnije uslove za dobijanje kredita i/ili nižu kamaptnu stopu.

 

Ukoliko su Vam  potrebne dodatne informacija o ovom programu:

kontakt osoba –  Jovana Stanojević, tel. 011 3300 937, e-mail: jovana.stanojevic@pks.rs