KREATIVNA EVROPA

KREATIVNA EVROPA 2014 – 2020  – Program Evropske unije za finansiranje projekata u oblasti kulture i medija

BUDžET I PRAVNI OSNOV:

 • Ukupan budžetza period od 2014 – 2020. godine iznosi 1,46 milijarde evra
 • Budžet programa Kreativna Evropa se ne deli po zemljama, već je zajednički za sve države koje učestvuju u programu
 • Uredba broj 1295/2013Evropskog parlamenta i Saveta od 11. decembra 2013. o uspostavljanju Programa Kreativna Evropa (2014 – 2020)

INFORMACIJE O PROGRAMU:

Program Kreativna Evropa 2014 – 2020, koji je stupio na snagu 1. januara 2014. godine objedinjuje tri dosadašnja programa Evropske unije u oblasti kulture i medija i to:

 • Kultura 2007-2013, koji je obuhvatao izvođačke, vizuelne umetnosti, kulturno nasleđe, muziku, kreativne industrije;
 • MEDIA, koji je obuhvatao film i audiovizuelne delatnosti i
 • MEDIA Mundus  koji se odnosio na saradnju između profesionalaca iz celog sveta.

Cilj Programa je da očuva, razvije i promoviše evropsku kulturnu i jezičku raznolikost, kao i evropsko kulturno nasleđe. Drugi ciljevi se odnose na podršku organizacijama u kulturi da deluju na međunarodnom planu, promociju međunarodne razmene umetnika, umetničkih dela i profesionalaca u kulturi, finansijsko osnaživanje malih i srednjih preduzeća u kulturi, kao i podršku međunarodnim kulturnim politikama koje bi pospešile inovacije, razvoj publike i novih poslovnih modela u kulturi.

Program podržava dostizanje mera iz Strategije Evropa 2020 i doprinosi ostvarenju ciljeva za pametan, održiv i inkluzivan ekonomski rast, ali i potpomaže kulturnom i kreativnom sektoru da se prilagodi izazovima digitalnog doba i globalizacije.

Program podržava:

 • Inicijative u kulturnom sektoru koje promovišu prekograničnu saradnju, razvoj platformi, mreža i projekte književnih prevoda;
 • Inicijative u audiovizuelnom sektoru koje promovišu razvoj, razmenu i pristup audiovizuelnim radovima.

 

Program Kreativna Evropa se sastoji od dva potprograma: potprograma KULTURA i potprograma MEDIJI.

 

Potprogram KULTURA, u kome Srbija ima pravo učešća, koji obuhvata četiri konkursa:

 • Evropski projekti saradnje;
 • Evropske platforme;
 • Evropske mreže i
 • Projekte književnih prevoda.

 

U okviru potprograma KULTURA postoje mogućnosti za:

Evropske projekte saradnje

Obuhvataju projekte između organizacija u kulturnom i kreativnom sektoru unutar i van Evropske unije.  Projekti mogu da pokriju jednu ili više oblasti u okviru kulturnog i kreativnog sektora i mogu biti multidisciplinarni.

Finansiranje je obezbeđeno za dve vrste projekata:

 • Projekti saradnje manjeg obima (nosilac projekta i najmanje dve druge organizacije, kao partneri na projektu);
 • Projekti saradnje velikog obima (nosilac projekta i najmanje pet drugih organizacija, kao  partneri na projektu).

 

Za projekte mogu da se prijave organizacije koje deluju u kulturnom i kreativnom sektoru, ali ne i pojedinci. Maksimalno vreme za izvođenje projekata je 48 meseci.

Evropske platforme

Projekti u okviru ove komponente su namenjeni platformama kulturnih organizacija koji promovišu mlade umetnike i stimulišu osmišljavanje i realizaciju programa i umetničkog rada.

Projekti podržavaju sledeće vrste aktivnosti:

 • Pospešivanje mobilnosti i vidljivosti kreatora i umetnika – posebno onih koji nemaju dovoljno međunarodnog iskustva;
 • Stimulisanje istinskog, sveobuhvatnog osmišljavanja i realizacije programa različitih kulturnih i umetničkih aktivnosti, sa posebnim osvrtom na olakšavanje pristupa kulturnim delima, koji ne dolaze iz evropskih država, putem međunarodnih turneja, događaja, izložbi, festivala;
 • Doprinos razvoju publike i omogućavanje veće vidljivosti evropskih vrednosti i različitih kultura.

 

Za projekte mogu da se prijave organizacije koje deluju u kulturnom i kreativnom sektoru, ali ne i pojedinci.

Evropske mreže

U okviru ovih konkursa evropske mreže mogu finansirati:

 • Aktivnosti namenjene jačanju kapaciteta zaposlenih u kulturnom i kreativnom sektoru u cilju sticanja specifičnih znanja i veština, uključujući i ona koja se odnose na prilagođavanje na digitalne tehnologije;
 • Aktivnosti koje omogućavaju međunarodnu saradnju radnika u kulturnom i kreativnom sektoru, kao i mogućnosti za napredovanje u karijeri i širenju uticaja kako u Evropi, tako i šire;
 • Aktivnosti kojima se osnažuju evropske organizacije u kulturnom i kreativnom sektoru, kao i međunarodno umrežavanje koje vodi ostvarenju novih profesionalnih mogućnosti.

 

U okviru ovih konkursa mogu učestvovati mreže aktivne u kulturnom i kreativnom sektoru, ali ne i pojedinci.

Projekte književnih prevoda

Projekti u oblasti književnih prevoda obuhvataju projekte prevoda i objavljivanje „paketa“ književnih dela sa i na jezike koji su odobreni pozivom, kao i promociju prevedenih „paketa“ dela, uključujući i odgovarajuću upotrebu digitalne tehnologije, kako u promociji, tako i u distribuciji dela.

Za projekte se mogu prijaviti izdavači i izdavačke kuće, ali ne i pojedinci.

 

Potprogram MEDIJI, u kome Srbija nema pravo učešća, koji je namenjen razvoju audiovizuelnog sektora koji podržava produkciju, distribuciju, promociju i bioskopsko prikazivanje evropskih filmova. Očekuje se i da se Srbija pridruži potprogramu za medije posle usklađivanja zakonodavstva u audiovizuelnoj oblasti sa pravnim okvirom Evropske unije (Zakon o javnim servisima, Zakon o digitalnim medijima).

 

 

KONTAKT TAČKE U SRBIJI i EU

Ministarstvo kulture i informisanja

Desk za Kreativnu Evropu

Dimitrije Tadić, Rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija

Kontakt imejl adresa: kreativnaevropa@kultura.gov.rs

Kontakt telefon: 011 3398 026

Sajt: http://www.kreativnaevropa.rs/

 

Ukoliko želite da saznate više o programu posetite sajt Evropske komisije

 

KONKURSI ZA PODNOŠENjE PROJEKATA

Više informacija o kriterijumima za prijavu možete pronaći na sajtu Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu politiku i kulturu (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA).

 

Ukoliko želite da saznate više informacije putem društvenih mreža koristite #CreativeEurope