INSTRUMENT ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ – IPA II 2014 – 2020

BUDžET I PRAVNI OSNOV:

INFORMACIJE O PROGRAMU IPA II (2014-2020):

Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) je program bespovratne finansijske pomoći Evropske unije koja pruža finansijsku i tehničku podršku za dalji razvoj reformi u toku procesa proširenja državama kandidatima i potencijalnima kandidatima za članstvo. IPA fond razvija kapacitete država tokom procesa pristupanja koji se odražava i u napredovanju celokupnog regiona.

Države koje su obuhvaćene ovim programom podrške su države bivše SFRJ, izuzev Slovenije i Hrvatske koje su članice EU, kao i Albanija, Island i Turska.

Sredstva izdvojena u okviru ovog programa podrške namenjena su sprovođenju političkih i ekonomskih reformi, kao i pripremama da države u procesu pristupanja preuzmu obaveze i prava koji proizilaze iz članstva u EU. Ove reforme treba da omoguće građanima ovih država bolje mogućnosti, kao i da pomognu razvijanju standarda jednakih onima koje uživaju građani EU. Sredstva iz pretpristupnog fonda takođe omogućavaju da EU dostigne postavljene ciljeve koje se odnose na održivi ekonomski oporavak, snabdevanje energentima, saobraćaj, zaštitu životne sredine i klimatske promene.

IPA II je pripremljena u saradnji sa državama korisnicima i postavlja novi okvir za pružanje pretpristupne pomoći u periodu od 2014 – 2020. godine.

Najznačajnija novina u okviru IPA II je strateški fokus. Strateški okviri država korisnica u okviru IPA II su specifični strateški, planski dokumenti koji obuhvataju period od sedam godina za svaku državu pojedinačno. Ovakav pristup omogućava jasniji udeo samih država korisnica kroz proces sprovođenja reformi i njihove razvojne agende. Streteški dokument koji obuhvata više država (Multi-Country Strategy Paper) obuhvata prioritete za regionalnu ili teritorijalnu saradnju.

Za efektivno upravljanje sredstvima u okviru IPA II programa države korisnice treba da uspostave Decentralizovani sistem upravljanja. Uspostavljanje ovog sistema je od dugoročne koristi jer se države time pripremaju za korišćenje strukturnih fondova koje koriste članice EU, a omogućavaju se sredstva i za neke vidove projekata koji do sada nisu mogli da se finansiraju evropskim novcem – kao što je podrška poljoprivrednicima, malim i srednjim preduzećima i izgradnji infrastrukture.

TEMATSKE OBLASTI U OKVIRU IPA II 2014 – 2020

IPA II cilja reforme u okviru ranije definisanih sektora. Ovi sektora obuhvataju oblasti blisko povezane sa onima pobrojanim u Strategiji proširenja (Enlargement Strategy and Main Challenges 2013 – 2014), kao što su demokratija i dobro upravljanje, vladavina prava ili privredni rast i konkurentnost. Ovaj sektorski pristup promoviše strukturne reforme koje će omogućiti transformaciju u datom sektoru i približiti ga standardima EU. Novi pristup omogućava efikasnost, održivost kao i fokus na rezultate.

U periodu od 2007 – 2013.  godine pristup svim komponentama u okviru Programa IPA I bio je omogućen samo državama kandidatima, dok su potencijalni kandidati (uključujući i Srbiju) mogli da koriste samo prve dve komponente (1. Pomoć tranziciji i izgradnja  institucija i 2. Prekogranična saradnja).

U okviru IPA II ovaj pristup je pojednostavljen i još fleksibilniji. Sve države obuhvaćene IPA II instrumentom, bez obzira na status, imaju pristup za finansijsku pomoć za svako od područja politika obuhvaćenih IPA II.

Oblasti politika u okviru IPA II 2014 – 2020 instrumenta su:

  1. Reforme koje vode  pripremama da države u procesu pristupanja preuzmu obaveze i prava koji proizilaze iz članstva u EU, koje su povezane sa razvojem institucija i jačanjem kapaciteta;
  2. Socio-ekonomski i regionalni razvoj;
  3. Zapošljavanje, socijalna politika, obrazovanje, promocija rodne ravnopravnosti i razvoj ljudskih resursa;
  4. Poljoprivreda i ruralni razvoj;
  5. Regionalna i teritorijalna saradnja.