Usluge

Usluge koje pruža EEN mreža malim i srednjim preduzećima, odnose se na internacionalizaciju njihovog poslovanja, podršku u pristupu finansiranju, podršku pristupu programima i fondovima EU, informisanje o propisima i pravilima EU i sl.

Mala i srednja preduzeća mogu da koriste usluge EEN mreže kao što su: korišćenje EEN baza poslovne saradnje za prekogranično poslovno povezivanje, učešće na međunarodnim poslovnim susretima po sistemu unapred organizovanih sastanaka i poslovnim misijama, pomoć prilikom transfera tehnologija, zaštite intelektualne svojine i razvoja istraživačkih projekata, odgovori na upite u vezi sa propisima EU, dostavljanje informacija o mogućnostima korišćenja sredstava EU i pronalaženje partnera za zajedničko apliciranje za ista ta sredstva, dostavljanje informacija o međunarodnim i EU tenderima, dostavljanje informacija o zakonima i tržištu,  internacionalizacija poslovanja u drugim državama sveta, itd.

 

Međunarodna partnerstva

 

Saveti za izlazak na međunarodna tržišta

 

Podrška inovacijama u poslovanju