SRBIJA I IPA II 2014 – 2020

Program bespovratne finansijske pomoći Srbiji u okviru instrumenta IPA II za period od 2014 – 2020 je programiran tako da pomogne Srbiji na njenom putu ka punopravnom članstvu u EU. Pomoć će biti usaglašena sa naporima koji se ulažu za sprovođenje reformi na nacionalnom nivou u okviru dva osnovna stuba politika:

 – demokratija i vladavina prava i

 – privredni rast i konkurentnost.

U skladu sa Strateškim dokumentom Srbije za programiranje pomoći u IPA II za period 2014 – 2020 (Country Strategy Paper) finansijska pomoć EU će biti usmerena na određen broj sektorskih politika koje imaju najveći uticaj na proces pristupanja Srbije EU. Sektorski usmerena pomoć će se, pre svega, zasnivati na strateškim dokumentima i akcionim planovima i odgovaraće specifičnim potrebama svake od prioritetnih oblasti u skladu sa analitičkim pregledom zakonodavstva u okviru procesa pristupnih pregovora sa EU.

Takođe, pomoć u okviru IPA II će biti korišćena i za nepredviđene, ali prioritetne oblasti, od značaja za proces pregovora sa EU, koja može da uključi ad hoc ili kratkoročnu tehničku pomoć u okviru instrumenta TAIEX ili twinning projekte. Iz fonda IPA II će nastaviti da se finansira učešće Srbije u EU programima i fondovima, u skladu sa prioritetima koji su utvrđeni na nacionalnom nivou.

U okviru daljeg napredovanja u oblasti demokratije i vladavine prava prioritet će biti usmeren na razvoj principa dobre uprave i ekonomskog upravljanja, sa posebnim fokusom na jačanje javne administracije; jačanje kapaciteta za osnaživanje makroekonomske stabilnosti; kao i pružanju podrške u cilju napredovanja ka otvorenoj, tržišnoj i  konkurentnoj ekonomiji.

Reforme i finansijska sredstva u cilju unapređenja privrednog rasta i konkurentnosti će biti usmerena ka unapređenju okruženja za privatni sektor i konkurentnost preduzeća, otvaranja novih radnih mesta, razvoj malih i srednjih preduzeća, trgovine i investicija kroz promociju i podršku preduzetništvu, kao i razvoj prekograničnih tržišta i internacionalizaciju. Takođe, finansiranje će biti usmereno na podršku infrastrukturnim investicijama u oblasti saobraćaja, energetike i zaštite životne sredine, ali i za proces usaglašavanja zakonodavstva u ovim oblastima i razvoj institucija.

KORISTI PRIVREDE IZ PROGRAMA IPA II

Fondovi EU, koji su na raspolaganju državama u procesu pristupanja kao što je IPA II, omogućuju sprovođenje reformi, bitnih za privredni sektor, koji vode usaglašavanju standarda za poslovanje sa onima koji važe na tržištu EU, omogućavaju razvoj slobodnijeg i transparentnijeg tržišta i unapređenje infrastrukture.

Kroz program IPA II za period 2014 – 2020 obezbeđena su namenska sredstva za razvoj infrastrukture i poljoprivrede kojima će se osavremeniti proizvodnja i unaprediti produktivnost.

Kroz sprovođenje infrastrukturnih projekata domaće firme će imati priliku da učestvuju na tenderima, u okviru transnacionalnih i prekograničnih projekata čime će unaprediti svoju konkurentnost na domaćem, regionalnom i evropskom tržištu.

DODATNE INFORMACIJE I DOKUMENTI:

Više o Instrumentu za pretpristupnu pomoć možete da pročitate na sajtu Evropske komisije

SRBIJA – Raspodela finansijske pomoći i prioritetnih oblasti finansiranih u okviru IPA programa za period 2007 – 2013